استخدام نیروی آقا

1 سال پیش توسط رباط قیمت

ساعت کار
7:30 تا 4
حداقل حقوق برای شروع به صورت آزمایشی به مدت یک هفته بر اساس2تومن محاسبه خواهد شد،بعد از آن براساس توان وقابلیت، حقوق توافقی تعیین خواهد شد.
صبحانه وناهار به عهده مجموعه خواهد بود.
ساعت تماس ومراجعه هر روز از ساعت 8صبح تا 2بعدازظهر می باشد.

آدرس : بابلسر


شماره تماس:

۰۹۱۱۱۱۷۹۳۷۶

اشتراک گذاری: