فروش مرغداری تخم گذار ۵۰ هزار قطعه ای

1 سال پیش توسط رباط قیمت


فروش مرغداری تخم گذار ۵۰ هزار قطعه ای
امتیاز برق و گاز
زمین ۱/۲هکتار
سوله ۲۰۰۰مترمربع
سند آزاد و آماده واگذاری
منطقه پاک سمنان گرمسار

مبلغ پیشنهادی ۸ میلیارد

شماره تماس 
09358100994
ملکی


شماره تماس:

09358100994

اشتراک گذاری: