جعفر حسن نژاد

مشاور طرح های صنعتی و تولیدی از جانمایی طرح و ساختو ساز تا خرید ماشین آلات و شروع بهر

محمدرضا نصیری

مشاور راه اندازی کارخانجات سنگ مشاور خرید و فروش کارخانجات سنگ فروش سنگ ساختمانی  خرید و فروش کوپ سنگ ساختم

علیرضا نصیری

مشاور تجربی کافی شاپ و راه اندازی کاف شاپ در ایران چیدمان کافی شاپ طراحی و دیزاین د

loader