آخرین قیمت ها

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات میکر قهوه 2 کاپ

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۳۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2260

تجهیزات میکر قهوه 2 کاپ

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوی کوه نور،نبش کوچه 10(بسیج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات جزوه ارمنی سایز متوسط

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2261

تجهیزات جزوه ارمنی سایز متوسط

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات جزوه مسی بزرگ

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۲۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2262

تجهیزات جزوه مسی بزرگ

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات جزوه فرنچ پرس بزرگ

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۴۵,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2263

تجهیزات جزوه فرنچ پرس بزرگ

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات میکر قهوه فرنچ پرس متوسط

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2264

تجهیزات میکر قهوه فرنچ پرس متوسط

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات میکر 6 کاپ رنگی

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۵۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2265

تجهیزات میکر 6 کاپ رنگی

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات میکر 3 کاپ شیشه ای

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۷۷,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2266

تجهیزات میکر 3 کاپ شیشه ای

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات میکر 2 کاپ استیل

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۵۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2267

تجهیزات میکر 2 کاپ استیل

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات آسیاب دستی کوچک

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۷۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2268

تجهیزات آسیاب دستی کوچک

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات قهوه ساز نوا 140

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2269

تجهیزات قهوه ساز نوا 140

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات قهوه ساز نوا 148

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2270

تجهیزات قهوه ساز نوا 148

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت دستگاه قهوه ساز

تجهیزات قهوه ساز نوا 149

آگهی دهنده: davood keyvani

اصفهان - اصفهان

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر دستگاه

آخرین بروز رسانی

2 هفته پیش

شماره آگهی: 2271

تجهیزات قهوه ساز نوا 149

شماره تماس:09135662553

آدرس:دفتر فروش : اصفهان،بلوارشفق،مقابل کوي کوه نور،نبش کوچه 10(بسيج)،ساختمان شماره 10،طبقه دوم

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۷۷,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان

قیمت : ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

اصفهان - اصفهان
loader