آخرین قیمت ها

۳۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

10 ماه پیش

شماره آگهی: 1324

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی سرایان
قیمت زمین شهرک در سال 98
جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۶,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

11 ماه پیش

شماره آگهی: 1321

 قیمت زمین شهرک صنعتی خضری

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 2730

معدن گچ در خراسان جنوبی 
عیار از 50 درصد تا 98 درصد
وسعت 6 کیلومتر مربع
180 هزار ذخیره قطعی
دارای پروانه اکتشاف و بهره برداری

شماره تماس:09190555510

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبرو کوی کوه نور-کوچه بسیج-ساختمان نور-طبقه دوم

۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1313

قیمت زمین شهرک صنعتی سنگ سر بیشه
قیمت زمین سال 98
جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۴۱,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1314

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی طبس

قیمت سال 98

جهت خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۴۴,۵۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1315

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی فردوس
قیمت این شهرک صنعتی در سال 98
جهت خرید زمین در شهرک صنعتی فردوس  به شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1319

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی بشرویه

سال 98

کسانی که قصد خرید زمین در این شهرک صنعتی را دارند به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۳۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1323

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی خوسف در استان خراسان جنوبی

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۴,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1325

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی عشق آباد در طبس
قیمت زمین سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید.

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1326

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی اسدیه درمیان

سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۲۲,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1327

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی حاجی آباد

قیمت زمین سال 98

برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

۴۶,۰۰۰ تومان

قیمت هر مترمربع

آخرین بروز رسانی

1 سال پیش

شماره آگهی: 1309

لیست قیمت زمین شهرک صنعتی قاین
سال 98
برای خرید زمین در این شهرک صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی مراجعه کنید

شماره تماس:09198133353

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-روبروی کوی کوه نور-کوچه 10 (بسیج)-ساختمان 10-طبقه دوم

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - سرایان

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - خضری دشت بیاض

قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - قاین

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - سربیشه

قیمت : ۴۱,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - طبس

قیمت : ۴۴,۵۰۰ تومان

خراسان جنوبي - فردوس

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - بشرویه

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - خوسف

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - عشق آباد

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - اسدیه

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - حاجی آباد

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان

خراسان جنوبي - قاین
loader